Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών όλων των τύπων και επιπέδων αυτή κάθε αυτή παρουσιάζει μια μοναδικότητα στον τρόπο λειτουργίας , χρηματοδότησης , και στις επενδύσεις. Η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιομορφίες όπως

 1. Πολλαπλό σύστημα εσόδων
 2. Ανελαστική ζήτηση υπηρεσιών
 3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει δεν ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά άλλων κλάδων της οικονομίας

Ταυτόχρονα όμως η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προσφέρονται από οργανισμούς/εταιρείες οι οποίες παρουσιάζονται πολύπλοκοι και από αυτούς τους οργανισμούς / εταιρείες  εξαρτάται η σωστή , ποιοτική και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό ,καθοριστικός παράγοντας είναι κατά πόσο η διοίκηση του οργανισμού/εταιρείας αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει έγκυρα και έγκαιρα τις νέες τεχνολογίες  τόσο στον τομέα της πληροφορικής της υγείας όσο και στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας αφενός και αφετέρου την εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης από το διανοητικό κεφάλαιο του οργανισμού/εταιρείας  ώστε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν είναι άλλα από υψηλού επιπέδου και ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη με το χαμηλότερο κόστος .Όλοι οι υγειονομικοί οργανισμοί είτε του δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού η των Μ.Κ.Ο. έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό .Χρειάζονται τον κατάλληλο εταιρικό σκοπό που να έχει γίνει κατανοητός από όλους τους εμπλεκόμενους στην ομάδα λήψης αποφάσεων .

Ποιοι είναι οι στόχοι του εταιρικού σκοπού μιας υγειονομικής μονάδας ?

 1. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : προσδιορίζεται από τους ιδιοκτήτες /μετόχους του οργανισμού/εταιρείας και είναι διπλός
  1. Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον πολίτη αφενός και
  2. αφετέρου ταυτόχρονα μια αποδεκτή απόδοση του κεφαλαίου που να είναι απαραίτητη για την κερδοφορία άλλα και για την ανάπτυξη της εταιρείας / οργανισμού
 2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ προσδιορίζεται από την διοικητική ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση του ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. Για να υλοποιηθούν πρακτικά και όχι να μείνουν στην θεωρία θα πρέπει να συνδυαστούν
  1. Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τον πολίτη υψηλού επιπέδου και ποιότητας οι όποιες να είναι σύμφωνες με τις εξελίξεις της Ιατρικής τεχνολογίας , της ιατρικής επιστήμης , των βίο-επιστημών και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργανισμών υγείας
  2. Να έχει θετική επίδραση στην εικόνα του οργανισμού / εταιρείας
  3. Να παρέχεται στο πιο χαμηλό κόστος χωρίς να περιορίζεται/μειώνεται η ποιότητα
 3. ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Είναι η εκ των πραγμάτων υποχρέωση των εταιρειών/οργανισμών υγείας συνεχώς να επαναπροσδιορίζουν , να βάζουν προτεραιότητες , και να δίνουν λύσεις μέσα σε συχνά ασαφές περιβάλλον που δημιουργούνται από παρεμβάσεις εξωτερικών παραγόντων

Εάν δεχθούμε το περιεχόμενο του εταιρικού σκοπού των δημόσιων και ιδιωτικών παροχέων υγειονομικών υπηρεσιών ότι είναι αυτοί οι 3 στόχοι τότε  θα πρέπει

 1. Οποιοσδήποτε θελήσει να βοηθήσει και να φανεί χρήσιμος στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων( Ανθρώπινων , Οικονομικών , γνωσιακών κ.λ.π.)  των παροχέων υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να έχει στην διάθεση του τις σωστές πληροφορίες και όχι γενικά και αόριστα τις πληροφορίες άλλα τις ΕΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ   
 2. Για να έχουν οι πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών  τις έγκυρες και έγκαιρα διαθέσιμες πληροφορίες χρειάζονται μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα η οποία θα προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες άλλα και στις μελλοντικές , να είναι δυνατόν να απορροφά και να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας και των βίο-επιστημών ,  και το κόστος λειτουργίας της  να εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης της όπως είναι διεθνώς αποδεκτός τρόπος χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής της υγείας και όχι μόνο  . Η τεχνολογική αυτή πλατφόρμα θα συγκεντρώνει και θα αρχειοθετεί τα πρωτογενή δεδομένα σε σύγχρονες σχεσιακές βάσεις δεδομένων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση τους , αξιοποίηση τους και η λήψη των σωστών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Επιπρόσθετα πάνω σε αυτήν την τεχνολογική πλατφόρμα θα είναι δυνατόν να συνδεθούν πολλά και διάφορα  συστήματα  όπως Ιατρικής έρευνας , Ανάλυσης δεδομένων , δείκτες ποιότητας κόστους και απόδοσης , Χάρτες δημόσιας υγείας , Οικονομικής διαχείρισης , Data mining κ.λ.π. Ιδιαίτερα στέκομαι  στο σύστημα εσωτερικού έλεγχου μέσω του οποίου θα είναι δυνατόν να προστατεύονται  οι πόροι , οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων , η παραγωγικότητα των εργαζομένων και του κεφαλαίων  προς όφελος του οργανισμού / εταιρείας  αφενός και αφετέρου  όλων εν γένει των κοινωνικών εταίρων συνολικά .
 3. Η μη ύπαρξη της τεχνολογικής πλατφόρμας καθιστά την διοίκηση των υγειονομικών οργανισμών/ εταιρειών αδύναμες και η δυναμική των αποφάσεων θα εξασθενίσει σε βάρος του υγειονομικού οργανισμού. Κάθε άλλη προσπάθεια η συμβουλή η οποία θα ακολουθήσει άλλα μοντέλα θα είναι  αναποτελεσματική και καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η τεχνολογική πλατφόρμα θα πρέπει να προσδιορίζεται  από τα πιο κάτω

 1. Λειτουργικό επίπεδο
 2. Χρηματοοικονομικό επίπεδο
 3. Επενδυτικό επίπεδο
 4. Αναφορών απόδοσης
 5. Στρατηγικό επίπεδο
 6. Οικονομικό επίπεδο

Συγκεκριμένα

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Θα πρέπει να καλύπτει  το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούνται στον υγειονομικό  οργανισμό/εταιρεία και  να καταγράφει σε βάσεις δεδομένων όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται. Ο Στόχος    μας είναι
  1. Η δημιουργία συστήματος κοστολόγησης των προσφερόμενων υγειονομιών υπηρεσιών ανά τμήμα , ανά τομέα , ανά νόσημα , ανά ιατρική πράξη κ.λ.π. βασισμένη  σε σύγχρονα μοντέλα κοστολόγησης  τα οποία είναι διεθνώς αποδεκτά .
  2. Η δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης εσόδων και των αποκλίσεων τους , τον επιμερισμό του κόστους  του επενδυμένου κεφαλαίου και τέλος ο προσδιορισμός της απόδοσης του
  3. Η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και βελτίωσης της κυκλοφορίας του μέσα από τον προσδιορισμό των κέντρων ευθύνης στο οργανωτικό σχήμα
  4. Η δημιουργία ενός συστήματος προβλέψεων και υποστήριξης αποφάσεων
 2. ΧΡΗΜΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Η δημιουργία συστήματος το οποίο θα είναι δυνατόν να εφαρμόσει τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λειτουργίες προς όφελος του οργανισμού/εταιρείας
 3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης κάθε νέας επενδυτικής πρότασης βασισμένης σε πραγματικά δεδομένα και με πραγματικά επενδυτικά κριτήρια θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου  της νέας επένδυσης αφενός και αφετέρου να είναι αποδοτική. Επίσης θα είναι δυνατόν το σύστημα να διαθέτει τους μηχανισμούς διασφάλισης των αποδόσεων και ποσοτικοποίησης  του κινδύνου έτσι ώστε να μην λαμβάνονται αποφάσεις  εν θερμώ  και μόνο με το επιχειρηματικό ένστικτο.
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : Η δημιουργία συστήματος εταιρικού balanced scorecard για τον καλύτερο προσδιορισμό  του στρατηγικού προσανατολισμού και την υλοποίηση της στρατηγικής του υγειονομικού οργανισμού/εταιρείας . Είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρει κανείς  την χρυσή ισορροπία που χρειάζεται μεταξύ της ποιότητας των προσφερόμενων υγειονομικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και της απόδοσης του κεφαλαίου  και έτσι ώστε να μην λειτουργεί το ένα εις βάρος του άλλου

Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών όλων των τύπων και επιπέδων αυτή κάθε αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για να είναι δυνατή η ποιοτική παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και ταυτόχρονα με το χαμηλότερο κόστος και την ορθολογική απόδοση του κεφαλαίου . Αυτό σήμερα είναι δυνατόν να γίνει αρκεί οι εμπλεκόμενοι στην υγείας να προσπαθήσουν να καταλάβουν το πιο απλό ότι οι καιροί αλλάζουν και το κόστος από τις υγειονομικές υπηρεσίες θα είναι καθοριστικό για την συνέχεια ύπαρξης κρατών και πολιτισμών.

Σήμερα διαθέτουμε πολύ επαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις και υψηλού επιπέδου γνώση, με τα οποία είναι δυνατόν να ωφεληθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της χώρας μας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην διαθέσιμη γνώση και στην εφαρμογή της, που αντικατοπτρίζει το πρόβλημα με μεγάλη πολιτική και οικονομική διάσταση.

Η εφαρμογή της διαθέσιμης γνώσης  θα μας επιτρέψει, την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών , κάνοντας την λιγότερη τεταμένη και περισσότερο υγιεινή. Εκείνο που απουσιάζει είναι η βούληση τόσο από τον δημόσιο τομέα όσο και από τον Ιδιωτικό , τα οποία θα δώσουν την ώθηση για ποιότητα υπηρεσιών υγείας με χαμηλό κόστος .

Optimized by Optimole