ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΧΡΗΣΗ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Δήλωση προβλήματος 1.      Κατάλογος των προβλημάτων  και σειρά προτεραιότητας

2. Δήλωση Project και ομάδας

3. Συλλογή Δεδομένων

Συλλογή Δεδομένων
Πρόβλημα   έρευνας 1. Ανάλυση Συμπτωμάτων

2. Υποθέσεις

3. Έλεγχος υπόθεσης

4. Ρίζα της αιτίας

Διαγράμματα ροής , Συλλογή Δεδομένων  ,Brainstorming , Αιτία / επίδραση, Συλλογή Δεδομένων , Brainstorming , Γραφήματα ,Γραφήματα ελέγχου  ,Διαγράμματα  ροής ,
Διαγράμματα  ροής , Γραφήματα ,Γραφήματα ελέγχου
Επίλυση  του  προβλήματος 1.Ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων

2. Επιλογή λύσεων και ελέγχων

3.Σχέδιο για αντίσταση στην αλλαγή

4. Ανάπτυξη / υλοποίηση των λύσεων  και των ελέγχων

Brainstorming ,Αιτία / επίδραση , Διαγράμματα ,Διαγράμματα  ροήςΣυλλογή δεδομένων , Διαγράμματα  ροής ,Διαγράμματα ελέγχου , ΓραφήματαBrainstormingΔιαγράμματα ροής
Παρακολούθηση τηςδιαδικασίας 1. Παρακολούθηση της απόδοσης

2  Παρακολούθηση του Συστήματος ελέγχου

Συλλογή δεδομένων , Γραφήματα , Ιστογράμματα ,Διαγράμματα ,Διαγράμματα ελέγχου ,Συλλογή δεδομένων ,Γραφήματα ,Διαγράμματα