ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

To σύστημα δεικτών μονάδων υγείας είναι ιδιαιτέρας σημασίας για την διαχείριση των μονάδων υγείας  καθώς  :

 • Παράγει δείκτες λειτουργίας , απόδοσης , ποιότητας για όλες τις οργανικές μονάδες , τους τομείς ,   τις υγειονομικές μονάδες  (νοσοκομεία , κέντρα υγείας).
 • Αναδεικνύει τη δημιουργία , κατάργηση , συγχώνευση οργανικών μονάδων ή και υγειονομικών μονάδων.
 • Συμβάλλει στην προώθηση της δημόσιας υγείας με την προβολή των στοιχείων θνησιμότητας και της εξάπλωσης των νοσημάτων.

Η παραγωγή των δεικτών βασίζεται στα Ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα των Υγειονομικών Οργανισμών (Νοσοκομείων , Κέντρων Υγείας).

Συγκεκριμένα , από την λειτουργία των υγειονομικών μονάδων παράγονται οι βάσεις δεδομένων οι οποίες θα προβάλλουν ενδεικτικά ,

τους ακόλουθους δείκτες :

  1. αραγόμενου Έργου (Ποσοστό κάλυψης κλινών  ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο , Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο , Ημέρες Νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο , Αριθμός ασθενών που εξυπηρετήθηκαν στα εργαστήρια , Αριθμός νοσηλευθέντων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , κ.ά),
  2. Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Κατάσταση πλήρωσης προσωπικού ανά κατηγορία , Αναγκαίο σύνολο ανθρώπινου δυναμικού ,κ.ά) ,
  3. Κόστους Υγειονομικού Οργανισμού (Μέσο κόστος νοσηλείας ασθενή  ανά γιατρό, κλινική, τομέα, νοσοκομείο , Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά ασθενή, κλινική, τομέα, νοσοκομείο , Μέσο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων ανά ημέρα νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο , κ.ά),
  4. Χρηματοοικονομικών Υγειονομικού Οργανισμού (Αποδοτικότητα   Απασχολουμένων κεφαλαίων  (%) , Γενική Ρευστότητα , Πραγματική Ρευστότητα , Μέσος Όρος  Ημερών Συλλογής Απαιτήσεων , κ.ά),
  5. Βιοιατρικής Τεχνολογίας (Δείκτης παλαιότητας εξοπλισμού , Δείκτης δαπανών ανανέωσης εξοπλισμού , Δείκτης κόστους συντήρησης, κ.ά) ,
  6. Ευρύτερου Περιβάλλοντος (Στοιχεία δημογραφικού περιβάλλοντος , Μεταβολή πληθυσμού, κ.ά.) ,
  7. Προβλέψεων (Πρόβλεψη διάρθρωσης προσωπικού , Πρόβλεψη ισολογισμών , κ.ά).