ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση στην υγεία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη υπερβολικών ελλειμμάτων ή από ανάγκες που δεν ικανοποιούνται με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας του χρήματος και του κόστους

Ταυτόχρονα ο τομέας της υγείας δέχεται πιέσεις από προμηθευτές για να προωθήσουν τα προϊόντα τους , από του πολίτες που επιθυμούν να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες  υγειονομικής φροντίδας, από τους επαγγελματίες υγείας που προσπαθούν να βελτιώσουν ποιοτικά την εργασία τους  .

Η πολιτεία δέχεται πιέσεις και τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει

 1. Εάν η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας  που προσφέρονται στον πολίτη είναι σε τέτοιο επίπεδο ποιότητας που αποτελούν τις καλύτερες υπηρεσίες  που θα μπορούσαν να προσφερθούν στο ίδιο κόστος
 2.  Εάν η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας  που προσφέρονται στον πολίτη είναι σε τέτοιο επίπεδο ποιότητας που ο πολίτης θα ήταν ικανοποιημένος
 3. Εάν ο τρόπος εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής της υγείας (βασικά εργαλεία έλεγχου της ποιότητας και του κόστους των υγειονομικών οργανισμών ) έχει γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμβάλλει στην συνεχή ποιοτικής αναβάθμισης και έλεγχου του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Ο πολίτης δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας  αφενός και αφετέρου το κόστος τους ,και νιώθει να μένει καθημερινά μόνος  στην αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας του.

Έχουν γίνει διαφορές μελέτες που έχουν δείξει την συνάφεια  της ποιότητας με το κόστος υγειονομικών υπηρεσιών  ενδεικτικά αναφέρω

 1. Στην  Αμερική  η μελέτη έδειξε ότι το 25% των χειρουργικών επεμβάσεων θα έπρεπε να μην πραγματοποιηθούν εάν ήταν επαρκώς αιτιολογημένες ως προς το αποτέλεσμα
 2. Η Φαρμακευτική αγωγή για διάφορα νοσήματα που πραγματοποιήθηκε, έδειξε ότι είναι πολύ διαφορετική η φαρμακευτική αγωγή που χορηγείτε για το ίδιο νόσημα σε διαφορετικά νοσοκομεία και από διαφορετικούς γιατρούς , με αποτέλεσμα διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών και πιθανόν χαμηλή και μεγάλο κόστος

Η εφαρμογή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας αρχίζει να εφαρμόζεται μετά το 1980 με στόχο την απόλυτη και διαρκή εφαρμογή της ποιότητας  σε όλα τα επίπεδα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας

Το αναμενόμενο  αποτέλεσμα ήταν και παραμένει και σήμερα στην ικανοποίηση του πολίτη που αποτελεί για την ποιότητα στην υγεία ο κυρίαρχος στόχος

Βασικός άξονας της εφαρμογής της είναι η συνεχής και συστηματική αξιολόγηση των υγειονομικών οργανισμών (Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα) βάσει προτύπων διεθνούς αποδοχής  και κριτηρίων αξιολόγησης.

Αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή τους θα είχαμε

1.Ο καθορισμός της προσφοράς της αγοράς της υγείας (Δημόσιος και Ιδιωτικός) δηλαδή το τι υπηρεσίες υγείας μπορεί να προσφέρει προς τους πολίτες

2. Καθορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη

3. Διαχωρισμός των εννοιών προμηθευτής υπηρεσιών υγείας και πελάτη υπηρεσιών υγείας

Π.χ

Νοσοκομείο, Ιδιωτική Κλινική , Χημείο ,Διαγνωστικό κέντρο ——> Προμηθευτές υπηρεσιών υγείας

Ασθενής/Πολίτης —–> Πελάτης υπηρεσιών υγείας

Ασφαλιστικός Οργανισμός —–>  Πελάτης υπηρεσιών υγείας

Δίκτυα υγειονομικών οργανισμών —> προμηθευτές υπηρεσιών υγείας

Έτσι ο πολίτης θα απαιτεί την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα θα γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα

Ο έλεγχος  της ποιότητας υπηρεσιών υγείας γίνεται μέσα από δύο προσεγγίσεις

 1. Ανάπτυξη της διαδικασίας της αποδοτικότητας της ποιότητας στηριζόμενοι σε προκαθορισμένα πρότυπα ποιότητας και το ονομάζουμε Quality control
 2. Ανάπτυξη της διαδικασίας της αποδοτικότητας της ποιότητας χωρίς την χρήση προτύπων  και είναι περισσότερο ανώδυνη για τις υπηρεσίες υγείας

Ποίο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο του Quality Control

 1. Εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του υγειονομικού οργανισμού από την διοίκηση του οργανισμού που αυτό σημαίνει και άμεση αναγνώριση και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας των συγκρούσεων
 2. Πίστη του εργαζόμενου στον οργανισμό υγείας που σημαίνει συνεχής προσπάθεια από την μεριά του για την επίτευξη των στόχων  του οργανισμού υγείας λόγω ταύτισης στόχων και αναγκών
 3. Επένδυση στην συνεχή εκπαίδευση των εργαζόμενων του οργανισμού υγείας και η πεποίθηση  της διοίκησης  του οργανισμού ότι οι εργαζόμενοι  αποτελούν  το διανοητικό κεφάλαιο του υγειονομικού οργανισμού το οποίο καθημερινά παράγει γνώση , όπου η γνώση θα έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της εργασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού υγείας
 4. Αναγνώριση των επιτευγμάτων του εργαζόμενου σημαίνει βαθύ αίσθημα ικανοποίησης και συνεπώς ισχυρή υποκίνηση για εργασία
 5. Αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης ή αποφάσεων που σημαίνει συμμέτοχη του εργαζόμενου στην λήψη  των αποφάσεων με αποτέλεσμα την θετική υποκίνηση
 6. Θεώρηση της εργασίας ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων  που σημαίνει υποκίνηση για ομαδική εργασία

Η εφαρμογή της ποιότητας της υγείας εν συντομία ( θα αναφερθούμε αναλυτικά σε επόμενα άρθρα μας) περνάει  μέσα από τις πιο κάτω φάσεις

 1. Σχεδιασμός
 2. Εκπαίδευση
 3. Δημιουργία
 4. Λειτουργία
 5. Έλεγχος

Ο τομέας της υγείας σήμερα αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις που προέρχονται από το κόστος , μέχρις  ότου η αδυναμία της επιβίωσης καταστεί μη αναστρέψιμη.

Η ποιότητα στην υγεία κατόρθωσε να δώσει διέξοδο συνδυάζοντας την ποιότητα υγειονομικών υπηρεσιών με την μείωση του κόστους τους.

Αυτό που χρειάζεται ο τομέας της υγείας είναι να αφήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υγεία  να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές στρατηγικές και τα προσωπικά αποτελέσματα  και την ατομική προβολή και να υιοθετήσουμε την ομαδική εργασία η οποία να εκφράζει τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του τομέα της υγείας

Η εφαρμογή της ποιότητας απαιτεί γνώση και τεχνογνωσία

Γνώση στον ρόλο και την αποστολή της υγείας και τεχνογνωσία πάνω σε διοίκηση , στατιστική και πληροφορική της υγείας αφενός και αφετέρου επικοινωνία , σωστή υποκίνηση και διαχείριση των αλλαγών στους οργανισμούς υγείας