Στον 21ο αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας  δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής.  Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών . Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα δημιουργούν μία νέα οικονομία βασισμένη στη γνώση, και αναβαθμίζουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην ανάπτυξη της της Κοινωνία της Πληροφορίας  κύριο ρόλο θα διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας και οι μηχανισμοί της αγοράς. O ρόλος του κράτους παραμένει σημαντικός αλλά επικεντρώνεται στην προώθηση προσαρμογών στην οικονομία και την κοινωνία, στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες ,στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή.  Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη εφαρμογή της  Κοινωνία της Πληροφορίας  θα διαδραματίσουν, επίσης, νέοι τρόποι συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της .

H εξειδίκευση της στρατηγικής και των δράσεων για την  Κοινωνία της Πληροφορίας  προϋποθέτει τη διαμόρφωση μία συνολικής αντίληψης για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα αυτό. Παρά τις δυσκολίες για την ποσοτική εκτίμηση ενός πολυδιάστατου φαινόμενου, είναι σαφές ότι απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες για να μειωθεί η απόσταση που χωρίζει σήμερα την Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης  από τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά τις εφαρμογές για την  Κοινωνία της Πληροφορίας

Μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της χρήσης των Τεχνολογιών  εμφανίζονται, επίσης, στη δημόσια διοίκηση, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας, στην υγεία ,δυνατότητες που προς το παρόν δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες και κεφάλαια που έχουν καταβληθεί, η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται σήμερα από μικρό αριθμό εγκατεστημένων συστημάτων, με έμφαση σε διαχειριστικά συστήματα σε βάρος συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Η  Κοινωνία της Πληροφορίας  είναι πρωταρχικά κοινωνία της γνώσης και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί κεντρικό άξονα μιας στρατηγικής παρεμβάσεων.

Η ίδια η φύση των Τεχνολογιών , με τις δυνατότητες ανάπτυξης σε μικρή κλίμακα, και την έμφαση στην γνώση, την ευρηματικότητα και την προσαρμοστικότητα, προσφέρει την ευκαιρία για ξεπέρασμα των σημερινών αδυναμιών. Χρειάζεται, όμως, ένα συγκροτημένο και ευέλικτο πλέγμα πρωτοβουλιών, το οποίο να προσφέρει κίνητρα και να δημιουργεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Με δεδομένη τη γενικότερη αυτή σημασία που αποκτά στις παρούσες συνθήκες η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον τομέα της Υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Το περιβάλλον αυτό όλο και περισσότερο θα ενσωματώνει τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Οι πιο σημαντικές τάσεις στο χώρο της υγείας που επηρεάζουν την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας είναι:

 • Περισσότερες χρόνιες (π.χ. καρδιο-αγγειακές παθήσεις) και degenerative παθήσεις (π.χ. καρκίνος) σαν αποτέλεσμα των σύγχρονων συνηθειών διαβίωσης και διατροφής.
 • Η συνεχής εμφάνιση ‘νέων’ παθήσεων.
 • Η συνεχώς αυξανόμενη προσδοκία του πολίτη για καλύτερης ποιότητας και άμεσα προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας.
 • Η ύπαρξη νέας, ακριβής ιατρικής τεχνολογίας, που παράλληλα δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες για διαγνωστικές και θεραπευτικές  δράσεις.
 • Η αυξανόμενη διάθεση του πολίτη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της υγείας του, γεγονός που προϋποθέτει την ουσιαστική εκπαίδευσή του σε σχετικά θέματα.

Στον επερχόμενο ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών καλούνται να υποστηρίξουν την επίτευξη των εξής βασικών στόχων:

 • Προαγωγή της υγείας και πρόληψη.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της συνεχούς φροντίδας υγείας όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση.
 • Πρόσβαση από όλους στην πληροφορία και ιατρική γνώση, όπου και αν αυτή βρίσκεται.
 • Εγγυημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας από όλους και βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

Οι βασικοί τομείς εφαρμογών των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σχηματικά σε:

 • Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Οργανισμών Υγείας, άρα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.  Η έμφαση στον τομέα αυτό είναι σε θέματα λειτουργικότητας πληροφορικών υποδομών, επιλογής προτύπων καθώς και επιβεβαιωμένης χρήσης προτύπων και τεχνολογιών ανοικτών συστημάτων με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων των φορέων υγείας.
 • Υπηρεσίες τηλεϊατρικής και κατ’ οίκον φροντίδας υγείας.
 • Υπηρεσίες e-health και υπηρεσίες που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση ασθενειών, είτε από τον ίδιο τον πολίτη (personal health management services) είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματίες υγείας (best practice guidelines, information services, decision support services, etc)  με την πιο κάτω δομή.

 

Με αυτές τις σκέψεις  , έχει αρχίσει η προσπάθεια για την  εφαρμογή του ehealth project στην NA Ευρώπη , προσπάθεια που συνίσταται στην εφαρμογή της διαθέσιμης γνώσης με σκοπό την βελτίωση της υγείας των πολιτών .