.Ιστορικά, η ποιότητα της φροντίδας υγείας έχει ευθέως καθοριστεί μέσω τής επαγγελματικής κρίσης τών ιατρών. Όμως με τα αυξημένα έξοδα φροντίδας υγείας και τα περιορισμένα κεφάλαια, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ψάχνουν για αντικειμενικές αποδείξεις πως οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχονται αποτελεσματικά και ικανοποιητικά, ενώ διατηρούν και επαυξάνουν την ποιότητα της φροντίδας του ασθενή.

Οι δείκτες απόδοσης είναι δυναμικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρακολουθηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της φροντίδας υγείας, να εκτιμηθεί και να καλυτερεύσει. Παρέχουν ποσοτική πληροφόρηση για να καταστήσουν τους καταναλωτές ικανούς να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για τις περιπτώσεις θεραπείας, για τους προμηθευτές να γνωρίζουν το επίπεδο στο οποίο εξασκούνται, και για τους αγοραστές και τους χρηματοδότες να ασκούν την κατάλληλη πολιτική και να παίρνουν σωστές αποφάσεις αγορών.

Πολύ δουλειά έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων δεικτών απόδοσης για χρήση σε οξείς τομείς της υγείας. Η αναγνώριση των δεικτών που είναι χρήσιμοι για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν, για την καλυτέρευση της ποιότητας, απαιτεί μια προσεκτική  στρατηγική. Αυτό το κείμενο  επομένως θα:

 • Κριτικάρει την κατάσταση τών  ενεργειών στην ανάπτυξη του δείκτη απόδοσης και στην χρήση του  σε κρατικά, εθνικά και Διεθνή επίπεδα.
 • Συνθέσει τα χαρακτηριστικά κύριων προγραμμάτων του δείκτη.
 • Προτείνει ένα πλαίσιο εργασιών για δείκτες απόδοσης που αντανακλούν τις κύριες διαστάσεις οργανωτικής απόδοσης.
 • Χαρτογραφήσει μια διαδικασία για περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του δείκτη.
 • Δημιουργήσει  κριτήρια για την αναγνώριση του δείκτη, την εκτίμηση και την αξιολόγηση του.
 • Επισημάνει θέματα που θα χρειαστούν περισσότερη σκέψη για το περιεχόμενο μιας ολικής στρατηγικής του δείκτη για τον τομέα οξείας υγείας.

 

Τωρινή κατάσταση της ανάπτυξης του Δείκτη.

Μια ανασκόπηση υπαρχόντων προγραμμάτων δείκτη μέσα από μια ποικιλία επιπέδων διεθνώς , μπορεί να πληροφορήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των δεικτών μέσα στο γενικό πλαίσιο.

Κρατικά Προγράμματα.

Δείκτες απόδοσης χρησιμοποιούνται από Υπουργεία Υγείας σ’ όλα τα Αυστραλέζικα Κράτη και Περιοχές σε ποικίλους βαθμούς. Κρατικά προγράμματα τείνουν να βασίζονται σε υπάρχοντες δείκτες σε κοινή χρήση, και ειδικότερα στους ACHS κλινικούς δείκτες. Ορισμοί σε μερικές περιπτώσεις έχουν μετατραπεί, για να καταστήσουν πιο ικανή την συλλογή πληροφοριών μέσω καθημερινών υπαρχόντων πηγών πληροφορικής, επομένως η συγκρισιμότητα μεταξύ κρατών δεν είναι εφικτή. Παρέχονται λεπτομέρειες που αναφέρονται σε μια γενική εικόνα προγραμμάτων δείκτη σε άλλα κράτη.

 Δείκτες Πρόσβασης.

Δείκτες έχουν αναπτυχθεί και είναι σε χρήση σε πολλές κύριες περιοχές. Ιδιαίτερης προσοχής χρίζουν οι δείκτες πρόσβασης. Επιλεκτικές πληροφορίες καταλόγου αναμονής συλλέγονται από 27 Νοσοκομεία και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% προαιρετικών εισαγωγών.

Πληροφορίες έχουν ήδη συλλεχθεί και εξεταστεί από 26 Νοσοκομεία που λαμβάνουν μέρος στη Επείγουσα Ομάδα Δεδομένων (ΒΕΚΟΔ), που παρέχει λεπτομερής πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών και βοηθά το Πρόγραμμα Επειγόντων Περιστατικών.

Δείκτες που παρακολουθούν την πρόσβαση σε Μονάδες εντατικής Θεραπείας υπάρχουν  και η εργασία συνεχίζεται με μια ομάδα Εντατικών για να αναπτύξουν περισσότερο δείκτες για Εντατικές/Κρίσιμες Περιοχές της Φροντίδας.

Οι δείκτες πρόσβασης που τώρα παρακολουθούνται καταγράφονται παρακάτω και αναφέρονται σε συνολικό και ανά (συμμετέχων) νοσοκομείο στην τριμηνιαία αναφορά  των Υπηρεσιών Νοσοκομείων.

 • Αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία.
 • Αριθμός ασθενών σε καταλόγους αναμονή προτεραιότητας προαιρετικής χειρουργικής ανά κατηγορία ασθενούς.
 • Αριθμός ασθενών, προστιθέμενοι ή θεραπευόμενοι, από τους προαιρετικούς καταλόγους αναμονής χειρουργείου.
 • Αριθμός ασθενών στους καταλόγους αναμονής ως αναλογία του συνόλου εισαχθέντων ασθενών.
 • Ασθενείς σε κατάλογο αναμονής ως αναλογία του συνόλου εισαχθέντων ασθενών.
 • Ασθενείς σε κατάλογο αναμονής ως αναλογία του συνόλου ειδών εισαγωγής.
 • Αριθμός ασθενών που έχουν κλείσει ραντεβού για προαιρετική εγχείρηση.
 • Αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται σε επείγοντα νοσοκομειακά τμήματα.
 • Αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται εντός «ιδανικών» χρόνων σύμφωνα με κατηγορία.
 • Αριθμός ασθενών που παραμένουν σε επείγοντα τμήματα για περισσότερες από 12 ώρες ενώ περιμένουν για ένα νοσοκομειακό κρεβάτι.
 • Αριθμός περιόδων (μεγαλύτερος από 2 ώρες) παράκαμψης ασθενοφόρου.
 • Μέσος αριθμός κρεβατιών εντατικής φροντίδας διαθέσιμα και ελεύθερα.
 • Μέσος αριθμός κρεβατιών στεφανιαίας φροντίδας διαθέσιμα και ελεύθερα.

 

Οι προτεινόμενοι δείκτες σχετίζονται με την αποδοτικότητα / παραγωγικότητα, πρόσβαση, οικονομικά μέτρα και μέτρα ποιότητας.

Οι δείκτες αποδοτικότητας / παραγωγικότητας περιλαμβάνουν:

 • Εκτιμημένα ταμειακά  ανά συλλεγόμενο ποσό.
 • Κόστος μιας οξείας φροντίδας εισαγόμενου ασθενή .

Ένας αριθμός δεικτών ποιότητας έχει καταγραφεί παρακάτω, παρά το ότι εκκρεμεί πολύ δουλειά σ’ αυτόν τον τομέα,.

 • Ικανοποίηση του ασθενή.
 • Ρυθμός των παραπόνων του ασθενή.
 • Βαθμοί μόλυνσης πληγών.
 • Νοσοκομειακά βακτηρίδια.
 • Αναφορές ατυχημάτων.
 • Ασχεδίαστες επανεισαγωγές.
 • Μέση διάρκεια παραμονής.

Άλλοι προτεινόμενοι δείκτες συμπεριλαμβάνουν:

 • Αναλογία της προαιρετικής χειρουργικής σε επείγοντα χειρουργεία.
 • Επείγουσες υπηρεσίες ως ποσοστό συνολικών ταμειακών.
 • Αναλογία ημερησίων ασθενών με ασθενείς πολλών ημερών.
 • συμβούλιο για τα θανατηφόρα ατυχήματα της κίνησης στους δρόμους.
 • Εργασίες για επικίνδυνους χειρισμούς.

Ο κάθε ένας από αυτούς τους τομείς προσφέρεται για μελλοντική απόδοση ανάπτυξης του δείκτη, ως ένα μέρος της συνολικής στρατηγικής του δείκτη τμήματος.

 

Οι δείκτες που συνοψίζονται στον Πίνακα 1 σχετίζονται με τις περιοχές και έχουν ευρέως προταθεί υπό το φως των τρεχόντων εθνικών μηχανισμών συλλογής.

 Πίνακας 1: Περίληψη των Δεικτών Απόδοσης Νοσοκομείου

Κατηγορία. Δείκτης
Αποδοτικότητα: Κόστος ανά μικτή περίπτωση.Έξοδα μιας θεραπείας ανά εξωτερικό  ασθενή.Μέσος όρος παραμονής .
Παραγωγικότητα Έξοδα κεφαλαίου του χρήστη ανά μικτή  περίπτωση.Αναλογία της υποτιμημένης αξίας αντικατάστασης με την συνολική αξία αντικατάστασης.Συνολική αντικατάσταση αξίας ανά μικτή περίπτωση.Έξοδα εργασιών ανά μικτή περίπτωση
Ποιότητα Βαθμός επείγουσας επανεισαγωγής ασθενή μέσα σε 28 ημέρες από τον εξοδό του απο το Νοσοκομείο.Βαθμός νοσοκομειακά αποκτούμενη μόλυνσης.Βαθμός μη προγραμματισμένης επιστροφής στο χειρουργείο.Ικανοποίηση ασθενή.Ποσοστό κρεβατιών διαπιστευμένα.Συμβούλιο για τα Δεδομένα Φροντίδας Υγείας
Πρόσβαση Χρόνοι αναμονής για προαιρετική χειρουργική. Χρόνοι αναμονής ατυχήματος και επειγόντων περιστατικών.Χρόνοι αναμονής εξωτερικών ασθενών.Ποικιλία σε βαθμούς παρέμβασης  Έξοδοι  ανά 1,000 άτομα πληθυσμού

 

Δεικτών Ποιότητας και Αποτελέσματος.

Οκτώ διαστάσεις ποιότητας φροντίδας αναγνωρίστηκαν ως βάση για ανάπτυξη του δείκτη ο οποίος χτίζει πάνω στην δομή (οργάνωση).

Αυτές είναι:

 • Πρόσβαση.
 • Ικανότητα.
 • Ασφάλεια.
 • Αποτελεσματικότητα.
 • Αποδεκτικότητα.
 • Συνέχεια.
 • Τεχνική επάρκεια.
 • Καταλληλότητα.

Πέρα από αυτό, δέκα ιδιότητες δείκτη αναγνωρίστηκαν ως η βάση για την εκτίμηση και την απόφαση πάνω στην πιθανή χρησιμότητα εθνικών σταθερών δεικτών.

Άλλοι δείκτες σχεδιασμένοι για εισαγωγή σχετίζονται με καταθλιπτικές διαταραχές, μακροχρόνια φροντίδα και θεραπεία μετάγγισης στο σπίτι.

Εθνικά Προγράμματα Υπηρεσίας Υγείας – Αγγλία (ΕΠΥ)

 

Έχει υπάρξει λιγότερη ανάπτυξη σε σχέση δεικτών ποιότητας και αποτελέσματος στην Αγγλία. Πίνακες Ένωσης έχουν δημοσιευτεί από το ΕΠΥ με δείκτη πληροφοριών που σχετίζεται με χρόνους αναμονής, διαχειριστική απόδοση και βαθμούς θνησιμότητας. Οι πληροφορίες δεν είναι προσαρμοσμένου κινδύνου ούτε ελεγμένες και υπάρχουν λίγες αποδείξεις που να δείχνουν πως τα αποτελέσματα έχουν επηρεάσει την συμπεριφορά του προμηθευτή ή την ποιότητα φροντίδας υγείας.

Το 1993 η Κεντρική Μονάδα Αποτελεσμάτων Υγείας (ΚΜΑΥ) ιδρύθηκε για την προώθηση της χρήσης των πληροφοριών αποτελεσμάτων υγείας, ιδιαίτερα για πολιτικούς και σχεδιαστικούς σκοπούς. Οι  ομάδες δεδομένων αναπτύχθηκαν για την δημόσια υγεία και την υγεία του πληθυσμού. Αναγνωρίζοντας το κενό στην κλινική πληροφορική μια αναφορά αναλήφθηκε από το ΕΠΥ για να εξασφαλίσει την εφικτότητα ενός αριθμού κλινικών δεικτών αποτελέσματος. Πολές  ομάδες εργασίας συγκεντρώθηκαν για να αναγνωρίσουν πιθανούς δείκτες που θα μπορούσαν να εξαχθούν από συνηθισμένες ομάδες δεδομένων. Ακολουθώντας τον αρχικό έλεγχο, η εφικτότητα των δεικτών καθορίστηκε σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

Αυτή η εργασία αναλήφθηκε από κοινού με το ΚΜΑΥ και το CASPE  με ιατρούς προτεινόμενοι από τα Ιατρικά Βασιλικά Κολέγια. Οι μελέτες εφικτότητας ανακάλυψαν πως η αφαίρεση των δεικτών από ΕΠΥΥ πληροφορίες ήταν δυνατή, όμως σημαντικοί περιορισμοί επισημάνθηκαν, ιδιαίτερα σε σχέση με την ολοκλήρωση και την ποιότητα των πληροφοριών, σύνδεση έλλειψης των γεγονότων και έλλειψη σοβαρότητας προσαρμογής.

Στην προσωρινή αναφορά της η ομάδα εργασίας πρότεινε πως περαιτέρω αναπτυξιακή δουλειά θα έπρεπε να προχωρήσει, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη για υψηλότερη ποιότητα, περισσότερη συλλογή κλινικών πληροφοριών εάν το ΕΠΥΥ πρόκειται να έχει καλύτερους και πιο κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση της κλινικής απόδοσης.

Τον Ιούλιο του 1997, το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας, σε συνεργασία με τον Βρετανικό Ιατρικό Σύνδεσμο, ανακοίνωσε την πρόθεση του να εκδώσει μέτρα για κλινική απόδοση. 15 δείκτες έχουν αναγνωριστεί για αναφορά, βασισμένοι στην εργασία που υπογραμμίζεται πιο πάνω και αυτοί αναφέρονται στον Πίνακα 6. Τα νοσοκομεία πρόκειται να τα προμηθεύσουν με πληροφορίες που να δείχνουν πως συγκρίνονται με εθνικούς μέσους όρους για τον κάθε δείκτη και, εφόσον οι δείκτες έχουν εκτιμηθεί για επιστημονική εγκυρότητα, το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες

Πίνακας 6: Κλινικοί δείκτες Απόδοσης Νοσοκομείου (ΕΠΥΥ)

 

 • Θάνατοι στο νοσοκομείο μέσα σε 30 ημέρες από την εγχείρηση
 • Επείγουσες επανεισαγωγές μέσα σε 28 ημέρες από την ημέρα εξιτηρίου
 • Μόλυνση πληγής στο νοσοκομείο μετά το χειρουργείο
 • Εξιτήριο για το σπίτι μέσα σε 56 ημέρες επείγουσας εισαγωγής από το σπίτι εξαιτίας εγκεφαλικού
 • Θάνατοι στο νοσοκομείο μέσα σε 30 ημέρες επείγουσας εισαγωγής για ΑΜΙ
 • Καταστροφή των οργάνων στο νοσοκομείο μετά το χειρουργείο
 • Πνευμονική εμβολή στο νοσοκομείο μετά το χειρουργείο
 • Καρδιακές επιπλοκές στο νοσοκομείο μετά το χειρουργείο
 • Επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα μετά το χειρουργείο
 • Δυσμενή γεγονότα σχετικά με την χρήση φαρμάκων στο νοσοκομείο
 • Επαναληπτική εγχείρηση μετά από προηγούμενη εγχείρηση προστάτη.
 • Εξιτήριο για το σπίτι μέσα σε 56 ημέρες ενός σπασμένου λαιμού.
 • Θάνατοι στο νοσοκομείο μέσα σε 30 ημέρες ενός σπασμένου λαιμού.
 • Συχνότητα διαστολής και curettage σε γυναίκες κάτω των 40 ετών.