Επιστροφή σε Κείμενα

Κόστος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=205

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ορισμοί: Cost drivers: Οι δραστηριότητες που καθοδηγούν το κόστος στο κάθε τμήμα, π.χ. αριθμός ασθενών, αριθμός εγχειρήσεων και ώρες χειρουργείου. Υπηρεσία: μια σειρά από ενέργειες/ πράξεις/ δραστηριότητες που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, αποτελούν το σύνολο των πράξεων για μια θεραπεία, π.χ. χειρουργική επέμβαση. Ως δραστηριότητα μπορεί να οριστεί καθετί που απασχολεί παραγωγικούς συντελεστές.   Βασικές …

ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υγειονομικές μονάδες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ,που κατά κύριο λόγο προσφέρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες , πρέπει να βρουν τρόπους για να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά. Ο υγειονομικός  τομέας υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές με ταχύ ρυθμό. Οι διευθυντές (managers) αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από τον ανταγωνισμό, την κυβέρνηση, τις ομάδες ασθενών …

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών όλων των τύπων και επιπέδων αυτή κάθε αυτή παρουσιάζει μια μοναδικότητα στον τρόπο λειτουργίας , χρηματοδότησης , και στις επενδύσεις. Η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιομορφίες όπως Πολλαπλό σύστημα εσόδων Ανελαστική ζήτηση υπηρεσιών Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει δεν ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά άλλων κλάδων της οικονομίας Ταυτόχρονα …

OUTSOURSING

Συχνά οι οργανισμοί δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στελέχη  Πληροφορικής και δικές τους πηγές για να σχεδιάσουν και λειτουργήσουν ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα ή δεν διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία ή και το κόστος θα είναι μεγαλύτερο , τότε απευθύνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες και σε ειδικούς για την παροχή των υπηρεσιών. Η γενική τάση που παρουσιάζεται τα  τελευταία  …

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

Οι οργανώσεις, επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις έρχονται κάποτε αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα και αλήθεια. Ότι ήταν αποτελεσματικό στο παρελθόν δεν αρκεί πια για να χτίσεις το μέλλον Για να υπάρξει ένα νέο μέλλον πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο όραμα, μέσω του οποίου μπορούμε να οδηγηθούμε στην πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών μόνο εάν ενσωματωθεί …

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από την άνοδο της Ιαπωνίας ως ηγέτιδα βιομηχανικής δύναμης και μετά τόσο οι θεωρητικοί της οργάνωσης και των οργανώσεων και οι manager αποκτούν επίγνωση στην σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα και το management Στην δεκαετία του 1960, η αυτοπεποίθηση και η επιρροή του αμερικανικού management φαίνονταν ανυπέρβλητη. Στην δεκαετία του 1970 οι επιδόσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, …