1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

MS-DOS

WINDOWS

UNIX (X-WINDOWS)

2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Pascal

C

C++

Prolog

ADA

Assembly (80×86,68000)

SQL

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Access

Foxpro

4. ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Oracle

Informix

MySQL

PostgreSQL

5. CASE  TOOLS.

Oracle Case tools(Unix-Windows)

Case  vision

Silver Run

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ RDBMS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

α. Σε περιβάλλον WINDOWS

·       ORACLE ( από Ver.7.0  έως Ver 10g)

·       Oracle Application Server

·       Oracle Collaboration Suite

·       Developer Suite

·       Discovery

·       Power Object

·       Express Objects

·       Designer

·       Programmer 2000

·       Interoffice

β. Σε περιβάλλον Web

·       Developer Suite

·       Designer

γ. Σε περιβάλλον Unix / X – Windows

·       Developer Suite

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FIRMWEAR  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

α.Lab View της National Instruments

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

α. Περιβάλλον Windows

β. Περιβάλλον Unix/x-Windows

·       Τα εργαλεία για Εικόνα, Ήχο και Video της

Silicon Graphics

·      Οπτικοποίηση Δεδομένων

9. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

α. Τοπικά Δίκτυα (LAN)

·       Οπτικών Ινών

·       UTP

·       Ομοαξονικά

β. Ευρείας ζώνης (WAN)

·       Χ.25

·       Χ.28

·       Α.Τ.Μ

γ. Ιατρικά δίκτυα  FDDI

·       Διαχείριση Ιατρικών δικτύων Η / Υ με

οπτικές ίνες.

δ. Δίκτυα Ιατρικών Μηχανημάτων και Η / Υ

 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

α. Στην Υγεία

·       Ανάλυση

·       Σχεδιασμός

·       Ανάπτυξη

·       Re-engineering (Επανασχεδιασμός)

β. Βίο-επιστήμες

·       Ανάλυση

·       Σχεδιασμός

·       Ανάπτυξη

·       Re-engineering (Επανασχεδιασμός)