1. Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπείας σε  εύλογο χρόνο, καλή ποιότητα, συνεργασία όλων στη διάγνωση / θεραπεία, επιλογή παροχέα, κοινοτικές και κατ’οικον υπηρεσίες μετά την έξοδο από ιατρικό ίδρυμα παρέχεται όταν ο ασθενής αδυνατεί να πληρώσει
 1. Αξιοπρεπής μεταχείριση και οικογενειακή συμπαράσταση, ψυχολογική στήριξη
 1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και προσβάσιμες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ισχύοντος Συστήματος Υγείας
 1. Απαγορεύεται η δυσμενής διάκριση σε περίπτωση επιλογής ασθενών για συγκεκριμένη θεραπεία, επιβάλλονται αντικειμενικά/επιστημονικά κριτήρια
 1. Φροντίδα υγείας επείγοντος περιστατικού Αν ο παροχέας αδυνατεί να χειριστεί το περιστατικό, οφείλει να παρέχει διευκολύνσεις για μεταφορά του ασθενή σε άλλο παροχέα
 1. Ιατρική εξέταση σε Τμήμα Επειγόντων ΠεριστατικώνΠρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο
 1. Δικαίωμα σε πληροφόρηση όταν ασθενής εισάγεται σε ιατρικό ίδρυμα ενημερώνεται για την ταυτότητα όλων των παροχέων, για κανονισμούς όρους και διαδικασίες παραμονής, έχει δικαίωμα για εύλογο υπολογισμών εξόδων, γραπτή έκθεση κατά την απόλυση και δεύτερη γνώμη
 1. Φροντίδα υγείας με τη συγκατάθεση του ασθενή ο ασθενής δύναται να έχει εκπρόσωπο του
 1. Ιατρική πληροφόρηση περιλαμβάνει διάγνωση, περιγραφή θεραπείας, κίνδυνους, πιθανότητα επιτυχίας
 1. Φροντίδα υγείας χωρίς τη συγκατάθεση ασθενή παρέχεται όταν ο ασθενής αδυνατεί να έχει βούληση, μπορεί να διοριστεί με νόμο άλλο πρόσωπο για συγκατάθεση, για ανήλικο λαμβάνεται κυρίως εξουσιοδότηση του γονέα
 1. Συμμετοχή ασθενούς σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία επιτρέπεται αν τα οφέλη είναι μεγαλύτερα από τον κίνδυνο, δίδεται συγκατάθεση ασθενή ή εκπροσώπου του
 1. Εμπιστευτικότητα ο παροχέας διαβιβάζει στοιχεία μόνο με την συγκατάθεση του ασθενή τηρείται ακόμη και αν ο ασθενής έχει πεθάνει
 1. Προστασία ιδιωτικής ζωής του ασθενούς ασθενής που εισάγεται σε ιατρικό ίδρυμα δικαιούται διευκολύνσεων
 1. Τήρηση ιατρικών αρχείων Ο αρμόδιος παροχέας οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για προσωπικά δεδομένα
 1. Ο Δικαίωμα ασθενούς αναφορικά με τα Ιατρικά αρχεία Ο ασθενής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης αντίρρησης σε πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο
 1. Δικαίωμα εκπροσώπησης Ο ασθενής έχει δικαίωμα έκφρασης απόψεων σε θέματα πολιτικής υγείας μέσω εγγεγραμμένων συνδέσμων
 • Δικαίωμα Της Πρόληψης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατάλληλες υπηρεσίες για την πρόληψη κάποιας ασθένειας.

 • Δικαίωμα Της Πρόσβασης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας εκείνες που είναι απαραίτητες σύμφωνα με την κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους, χωρίς διακρίσεις ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή το χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

 • Δικαίωμα Της Πληροφόρησης

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην κατάσταση της υγείας του, στις υπηρεσίες υγείας και στον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς επίσης και σε όλες εκείνες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας.

 • Δικαίωμα Της Συγκατάθεσης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την ενεργό συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαδικασία και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.

 • Δικαίωμα Της Ελεύθερης Επιλογής

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και φορέων περίθαλψης κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.

 • Δικαίωμα Της Εχεμύθειας Και Εμπιστευτικότητας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διατηρεί εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του και στις πιθανές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην προστασία του προσωπικού χαρακτήρα των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων σε ειδικούς και των ιατρικών / χειρουργικών πράξεων γενικά.

 • Δικαίωμα Του Σεβασμού Του Χρόνου Του Ασθενή

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία εντός συντόμου και προκαθορισμένου χρονικού

 • Δικαίωμα Της Τήρησης Των Προδιαγραφών Ποιότητας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με βάση την προδιαγραφή και τήρηση συγκεκριμένων προτύπων.

 • Δικαίωμα Της Ασφάλειας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα απαλλαγής από ζημιά η οποία οφείλεται στην ατελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασμένες ιατρικές πράξεις και σφάλματα, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θεραπείες που να πληρούν υψηλές προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας.

 • Δικαίωμα Της Καινοτομίας

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικά ή χρηματοδοτικά ανταλλάγματα

 • Δικαίωμα Της Αποφυγής Περιττής Ταλαιπωρίας Και Πόνου

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερη ταλαιπωρία και πόνο σε κάθε φάση της ασθένειας του.

 • Δικαίωμα Της Εξατομικευμένης Θεραπείας

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει διαγνωστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες όσο το δυνατό περισσότερο στις προσωπικές του ανάγκες.

 • Δικαίωμα Έκφρασης Παραπόνων

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα έκφρασης παραπόνων σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει απαντήσεις ή άλλης μορφής ανταπόκριση στα παράπονα του.

 • Δικαίωμα Της Αποζημίωσης

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος σε περίπτωση που έχει υποστεί σωματική ή ηθική και ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα μιας θεραπείας στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας.