Στάδια Ανάπτυξης Ολικής Ποιότητας Διαχείρισης στην Υγεία

 

ΣΤΑΔΙΟ Ι : Ενεργοποίηση των οργανισμών με βραβείο ποιότητας.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Αλλαγή νοοτροπίας των οργανισμών

§         Δημιουργία οράματος.

§         Τρέχουσα κατάσταση.

§         Δέσμευση.

§         Πώληση.

§         Κτίσιμο συνήθειας.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ:   Δήλωση του σκοπού της δέσμευσης σαν κεντρικό στόχο.

ΣΤΑΔΙΟ ΙV:   Υπολογισμός  και ανάλυση των διαδικασιών και οι μεταβλητές των προϊόντων και των υπηρεσιών .

§         Σχεδιασμός για :

 

1.      Δήλωση.

2.      Αξιολόγηση.

3.      Πιστοποίηση.

4.      Οργανισμός.

§         Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιέχει :

 

1.      Αποστολή ποιότητας / Στόχους / Πολιτική.

2.      Περιγραφή της διαδικασίας.

3.      Απαιτήσεις εστιασμένες στον πελάτη.

4.      Κατάρτιση και εκπαίδευση.

5.      Συστήματα ελέγχου.

6.      Σύστημα διαχείρισης.

7.      Κατάλογο εργασιών.

ΣΤΑΔΙΟ V: Υλοποίηση Στατιστικών διαδικασιών ελέγχου.

1. Γενικοί

1.1.      Αριθμητική μέση τιμή

1.2.      Αριθμητική μέση τιμή των ομαδοποιημένων δεδομένων

1.3.      Κεντρική τιμή από μη ομαδοποιημένα δεδομένα

1.4.      Κεντρική τιμή από ομαδοποιημένα δεδομένα

1.5.      Επικρατούσα από ομαδοποιημένα δεδομένα

1.6.      Weigted τιμή από ομαδοποιημένα δεδομένα

1.7.      Διακύμανση μη ομαδοποιημένων δεδομένων

1.8.      Διακύμανση από ομαδοποιημένα δεδομένα

1.9.      Σταθερή απόκλιση ομαδοποιημένων και μη ομαδοποιημένων δεδομένων

1.10. Διακύμανση ομαδοποιημένων και μη ομαδοποιημένων δεδομένων / Shortcut μέθοδος

 

2.     Υπολογισμού των επιπέδων των διαγραμμάτων ελέγχων

2.1.     Επίπεδα διαγραμμάτων ελέγχου

2.1.1.       Χ-bar and R-chart

2.1.1.1.  Μέση τιμή διαδικασίας

2.1.1.2.  Διακύμανση διαδικασίας

2.1.2.      Διάγραμμα προσωπικού μεταφερόμενου εύρους

2.1.2.1.  Μέση τιμή διαδικασίας

2.1.2.2.  Διακύμανση διαδικασίας

2.1.3.      Χ-bar and S-chart

2.1.3.1.  Μέση τιμή διαδικασίας

2.1.3.2. Διακύμανση διαδικασίας

2.1.4.       Κεντρικό διάγραμμα

2.1.4.1.  Μέση τιμή διαδικασίας

2.1.4.2. Διακύμανση διαδικασίας

2.1.5.       P-chart

2.1.6.       Np-chart

2.1.7.      Σταθερή τιμή P-chart

2.1.8.      C-chart

2.1.9.      N-chart

2.2.     Ικανότητα (Capability)

2.2.1.       Διαδικασίας

2.2.2.       Λόγου (Ratio)

2.2.3.      Δείκτες

2.2.4.      Αναλογία του στόχου

2.3.     Σταθερές

ΣΤΑΔΙΟ VI: Συνεχής βελτίωση των ενεργειών του οργανισμού υγείας.

ΣΤΑΔΙΟ VII: Εκτίμηση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στον οργανισμό υγείας.